PORTFOLIO

DOMESTIC CASE

서울 GS홈쇼핑 문래2사옥

  • 관리자
  • 2015-06-05
  • 조회수 15,613
  • 다운로드

 

 

 

                                                                     * 위   치 : 서울특별시 영등포구 선유로 82 GS강서N타워

                                                                     * 총면적 : 4,000㎡ (2T 쉬트)

                                                                     * 제   품 : 메탈릭 실버 (MA-SI00)

                                                                     * 진   행 : 소   재 (노벨리스 A5005)

                                                                                    가   공 (절단, 절곡)

                                                                                    임가공 (아노다이징)

                                                                      

                                                                     * 발주처 : (주)지에스홈쇼핑

                                                                     * 설계사 : 창조건축

List